Συμπλήρωση μηχανογραφικού - Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός είναι η συστηματική βοήθεια και υποστήριξη που πρέπει να παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες δίνοντας την δυνατότητα στο άτομο να συνειδητοποιήσει τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες του έτσι ώστε να χαρτογράφηση μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Με την βοήθεια σύγχρονων εργαλείων έγκυρων και σταθμισμένος τα ελληνικά δεδομένα όπως τεστ ενδιαφερόντων, τεστ αξιών, τεστ προσωπικότητας είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τον συμβουλευόμενο να λάβει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσει την σταδιοδρομία του.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε το συμβουλευόμενο να πληροφορηθεί έγκυρα για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας. Να μάθει να αναζητά να επεξεργάζεται και να αξιολογεί πληροφορίες και επαγγελματικές διέξοδος. Να γνωρίσει ολοκληρωμένα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Και να συνειδητοποιήσει τι πραγματικά του ταιριάζει να ακολουθήσει στην επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου. Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που καλείται να πάρει ένας νέος είναι και εκείνη τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών μας και την εμπειρία που διαθέτουμε είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε τον συμβουλευόμενο για σπουδές, επαγγέλματα καθώς και για τα δεδομένα που επικρατούν στην αγορά εργασίας.

Να ενημερωθεί για όλες τις σχολές που τον ενδιαφέρουν, για τον κύκλο σπουδών στις σχολές αυτές καθώς και πιθανές μεταπτυχιακές σπουδές που μπορεί να ακολουθήσει.

Τέλος να βοηθήσουμε το νέο στην συμπλήρωση του μηχανογραφικού που δελτίου προσπερνώντας πιθανά λάθη και παγίδες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.